Gebruiksvoorwaarden - mFLOR

mFLOR International B.V. (“mFLOR”) stelt uw bezoek aan onze website
www.mflor.nl / www.mflor.com (“Website”) buitengewoon op prijs. In
deze disclaimer zijn een aantal regels opgenomen omtrent het gebruik
van de Website. Door het gebruik van de Website aanvaardt u de
toepasselijkheid van deze regels. Indien u deze regels niet wenst te
accepteren, dan dient u de Website nadrukkelijk niet te gebruiken.

De gegevens met betrekking tot mFLOR zoals opgenomen op de
Website zijn uitsluitend bedoeld om aan bezoekers van de Website
algemene informatie over mFLOR – en de door mFLOR aangeboden
producten – te verstrekken.

Hoewel mFLOR vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorgvuldigheid
in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van
de op de Website verstrekte informatie, kan mFLOR niet garanderen
dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en up-to-date is. De
betreffende informatie wordt derhalve verstrekt “as is” (dat wil zeggen “in
de staat waarin het zich bevindt”). Hoewel mFLOR ook in het kader van
de beveiliging van de Website haar uiterste best doet, kan zij ook ten
aanzien van deze beveiliging geen absolute garantie geven.

Op de Website zijn veel onderdelen (waaronder teksten, foto’s en
video’s) te vinden waarop intellectuele eigendomsrechten (zoals
auteursrechten, databankrechten en merkrechten) van Endesign Inc
(“Endesign”, de moedervennootschap van mFLOR) rusten. Zo is ook
de naam mFLOR een beschermde merknaam van Endesign. Hetzelfde
geldt voor de merken ENDESIGN, ENSTYL, EXTENSU, INZPYRA,
NAVELLEFLOR en SOLCORA.

De op de Website getoonde teksten, tekeningen, foto’s en video’s van
projecten en producten zijn beschermd door auteursrechten. Mede
in het licht hiervan gelden de volgende regels voor het gebruik van de
Website:

 • het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
  Endesign of mFLOR niet toegestaan om enige handels- of
  merknaam van Endesign of mFLOR te (laten) gebruiken of om
  onderdelen van de Website elektronisch of op andere wijze te
  kopiëren, anders dan voor zover uitsluitend noodzakelijk om de
  Website voor eigen gebruik te raadplegen en gebruik te maken
  van de eventueel daarop aangeboden diensten;
 • het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
  Endesign of mFLOR niet toegestaan om de op de Website
  afgebeelde teksten, foto’s, tekeningen en video’s te (laten)
  kopiëren of op enige andere wijze te gebruiken die strijdig is met
  intellectuele eigendomsrechten van Endesign en/of mFLOR op
  deze teksten, foto’s, tekeningen en video’s;
 • het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
  Endesign of mFLOR niet toegestaan om een zogenaamde
  hyperlink naar de Website op dusdanige wijze te gebruiken dat
  een gebruiker de Website krijgt te zien in een frame van een
  andere webpagina.

De Website bevat mogelijk hyperlinks naar andere internetsites die
zich buiten het domein van mFLOR bevinden. Hiervoor gelden mogelijk
op die internetsites aangegeven afwijkende voorwaarden. mFLOR
niet verantwoordelijk voor (het gebruik van) de inhoud van dergelijke
pagina’s.
Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens mFLOR of
Endesign, zijn zij in geen geval aansprakelijk voor enige directe en/of
indirecte schade (waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde
winst of inkomen, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en/of verlies
van data) die voortvloeit uit – of verband houdt met – het gebruik van
de Website.
Indien u via de Website persoonsgegevens aan ons ter beschikking
stelt, worden deze door ons gebruikt in overeenstemming met ons
Privacy Statement (welke ook is te raadplegen op de Website).